وبلاگ دانشجویی مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی

مغناطيس: دكتر عبدالعالي پارسه (فوق العاده عالي) + پردازش دكتر طاهري (خوب)
ماشين هاي الکتريکي: كتاب پردازش + بيم بهارا
مدار: روشهاي سريع تحليل مدارهاي الكتريكي 1 و 2 (انتشارات راهيان ارشد) مهندس تقوي  (فوق العاده عالي)
درس کنترل: کتاب کنترل (راهيان ارشد) مهندس برادراني (فوق العاده عالي) + جزوه دكتر معتقدي پارسه (خوب)
درس الكترونيك: کتاب الكترونيك (راهيان ارشد) – مهندس بهرامي (خوب)
رياضي: كتب دكتر معتقدي (عالي)
سيگنال: كتاب مهندس صايب پارسه (عالي) + کتاب سيگنال (راهيان ارشد) دكتر مظفري (متوسط)
بررسي سيستمهاي قدرت :تست هاي نصير

[ سه شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۱ ] [ 21:12 ] [ م اسکندری ]

[ ]